คณิตศิลป์ลายไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วสันต์ แหวนสูงเนินสามัญ
2นางสาว ภาวิตา พูลแสงสามัญ
3นาย ชวนากร วโรดมอุดมกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว หทัยภัทร บุญคงปวช.
2นางสาว สุธิดา สุขใจปวช.
3นางสาว รุจิรดา ประจันทะปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

นักเรียนสามารถมีความรู้มีด้านรูปทรงเรขาคณิต นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาสามาถนำมาความรู้มาประยุกต์ประดิษฐ์เป็นสิ่งของประดับตกแต่งได้ ให้เรียนมีทักษะด้านการปฏิบัติ มีสมาธิ ความรอบครอบในการประดิษฐ์ สามรถประกอบชิ้นส่วนได้ถูกต้องตามขั้นตอนและมีความคิดสร้างสรรค์ประกอบขึ้นเป็นรูปแบบต่างๆได้ นักเรียนมีความสุขและภาคภูมิใจกับผลงานที่เกิดขึ้นจากความสามารถของตนเองคณิตศิลป์ นอกจากจะเป็นงานอดิเรก เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนคณิตศาสตร์แล้ว ยังสามารถนำมาสร้างเป็นอาชีพเสริมเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและตนเองได้อีกด้วย ซึ่งกว่าจะทำให้งานศิลป์ที่เราสร้างก่อเกิดเป็นรายได้ขึ้นมานั้น ก็ต้องผ่านการบ่มเพาะความรู้ความสามารถ ทำบ่อยๆ ให้เกิดประสบการณ์และความชำนาญ จนสามารถสร้างให้มีความสวยงามจนก่อให้เป็นรายรับได้ในที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คณิตศิลป์ คือ การผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ 2 แขนง นั่นก็คือ คณิตศาสตร์ และ ศิลปะ งานคณิตศิลป์เป็นการเอาเส้นตรงมาทำให้เกิดเป็นรูปร่างและรูปทรงต่างๆ ขึ้นมา พูดง่ายๆ ว่าเป็นการสร้างรูปภาพต่างๆ ขึ้นมาจากรูปทรงทางเรขาคณิต แทนที่จะใช้ การขีดเส้นก็เปลี่ยนมาเป็นการปักเส้นด้ายเป็นเส้นตรงไปตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ ปักซ้อนทับ ผสมผสานกันระหว่างรูปทรงต่างๆ จนขึ้นเป็นภาพ ซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปทรงเรขาคณิต การวัด คู่อันดับ ฯลฯ สอดแทรกเข้าไปโดยไม่รู้ตัว อย่างน้อยก็ทำให้เด็กไม่กลัววิชาคณิตศาสตร์ มองเห็นความสวยงามในวิชาคณิตศาสตร์
เป็นของที่ระลึกสวยงามในแบบไทยโดยมาจากดิ้นทองและดิ้นเงิน