Oken soap

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นริศรา สุวรรณโชติสามัญ
2นาง สมถวิล ประทุมมาตรสามัญ
3นางสาว วรรณภา วงศ์ชารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ณัฐภาส โกยรัมย์เกษตรกรรม
5นาย วราวุฒิ ศุภาสรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกษร บุทธิจักร์ปวช.
2นางสาว จุฑาทิพย์ ทองเภาปวช.
3นางสาว อพัชชา รัตนวงค์ปวช.
4นาย อลงกรณ์ บันตะบอนปวช.
5นางสาว จุฬาลักษณ์ คนไวปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เรื่อง Oken soap มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำสบู่ธรรมชาติจากน้ำตะคร้อ เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางกายภาพของสบู่ตะคร้อที่เตรียมจากไขมันต่างชนิดกัน ศึกษาความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อสบู่ตะคร้อ ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล ใช้เครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ดังนี้ การผลิตสบู่ตะคร้อ สูตรที่ 2 (น้ำมันทานตะวัน และสูตรที่ 3 (น้ำมันคาโนล่า) เนื้อสบู่มีสีเหลืองอ่อน ฟองมากและนุ่มละเอียด มีกลิ่นหอม จับตัวเป็นก้อนได้ช้า ส่วนสบู่สูตรที่ 1(น้ำมันมะพร้าวน) เนื้อสบู่มีสีขาว หอมกลิ่นของมะพร้าว เนื้อสบู่หยาบ ฟองน้อย แต่จับเป็นก้อนได้ดี ผลการยอมรับผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติจากผลตะคร้อ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของสบู่ สูตรที่ 2, สูตรที่ 3 และสูตรที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ,4.05 และ 3.27 ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สบู่ตระคร้อที่เตรียมจากน้ำมันพืชสามารถใช้ได้จริง ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้ดี ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว เพราะมีส่วนผสมของไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว และมีวิตามินอีสูง อีกทั้งยังมีฟองนุ่ม ละเอียด ผิวนุ่มเนียนหลังการใช้ และสามารถล้างออกได้ง่าย
ใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรก และให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหลังใช้