ผงโปรตีนอกไก่สำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ศศิพล จันทรารักษ์อุตสาหกรรม
3นาย พิทวัส เวชกามาอุตสาหกรรม
4นางสาว กมลชนาฏ แสนพันธ์อุตสาหกรรม
5นางสาว พัชราภรณ์ ทองโกฏิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรพัฒน์ สุพลปวช.
2นางสาว ณัฐธิดา ไชยราชปวช.
3นาย สุรัญชนา ไชยลีปวช.
4นาย นิยดา แสงแก้วปวช.
5นาย เกวลิน บุตรกาลปวช.
6นางสาว นันธิดา โชติเนตรปวช.
7นางสาว ตมิสา ลาสนธิปวช.
8นางสาว ชุติกาญน์ นนทอุตรปวส.
9นางสาว กันตยา ศิริโสมปวส.
10นางสาว วราภรณ์ บุญจันทร์ดาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนยุคใหม่หันมาดูแลสุขภาพบางคนอาจมุ่งเน้นเลือกกินอาหารธรรมชาติที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดเพื่อคงไว้ซึ่งองค์ประกอบทางธรรมชาติของอาหารนั้นๆ ให้มากที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดในกลุ่มคนที่ออกกำลังกายคือ โปรตีน ส่วนมากนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับโปรตีนไม่เพียงพอตามปริมาณที่ต้องการ ทำให้ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจุดนี้ จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคือ ผงโปรตีนอกไก่สำเร็จรูป มาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมได้รับโปรตีนจากอกไก่ในปริมาณที่ต้องการและราคาถูก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะคิดค้นผงโปรตีนอกไก่สำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง สามารถลดปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมคุณสมบัติในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกาย
- เสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬา
- ช่วยควบคุมกระบวนการหิวของร่างกายและลดความอยากอาหาร
- โปรตีนที่มีคุณภาพและราคาถูก
- รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่
- ให้พลังงานโปรตีนสูง
- ดื่มง่าย พกพาสะดวก และลดรายจ่ายในการซื้อโปรตีน