อุปกรณ์ช่วยสระผมผู้ป่วยนั่งวีลแชร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฏฐวุฒิ ชำรัมย์อุตสาหกรรม
2นาย สมบัติ มุงเคนอุตสาหกรรม
3นาย ศิวกร ธนาพงษธรอุตสาหกรรม
4นางสาว อุษา ดียิ่งสามัญ
5นาง จีราพัชร์ ชำรัมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุวัฒน์ เสาะโชคปวช.
2นาย พงศกร ศรีแก้วปวช.
3นาย อดิศร พงกระพันธ์ปวช.
4นาย วัชรินทร์ นารถประสิทธิ์ปวช.
5นาย คมกริช ใจกล้าปวช.
6นาย เชษฐ์ มณีปวช.
7นาย ณัฐติพงษ์ ตรีแสงปวช.
8นางสาว รุ่งนภา มรกฎปวส.
9นางสาว อรัญญา พรมคำน้อยปวส.
10นางสาว กาญจนาพร เสือดงลานปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยสระผมผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ เป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการสระผมผู้นั่งรถวีลแชร์ โดยไม่ต้องลุกหรือยกผู้ป่วยลงจากจากวีลแชร์ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกดีเวลาได้สระผม และรู้สึกสะดวกสบายไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่นและป้องกันอันตรายจากการลุกหรือยกลงจากรถวีลแชร์ โดยตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยสระผม ได้ทดลองใช้ในผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ในร้านเสริมสวยและโรงพยาบาล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยสระผมผู้ป่วยนั่งวีลแชร์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลต่อความพึงพอใจจากการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ลดปัญหาด้านสุขภาพ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ได้
1. อุปกรณ์ช่วยสระผมผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. อุปกรณ์ช่วยสระผมผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ ส่งผลต่อความพึงพอใจจากการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ลดปัญหาด้านสุขภาพ
3. อุปกรณ์ช่วยสระผมผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ ที่สร้างขึ้นนี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ได้