ไฮโดรโปนิกส์ 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมศักดิ์ สันพิมายอุตสาหกรรม
2นาย ประสิทธิ์ ภูมิภาคอุตสาหกรรม
3นาย ดำรัส คำเมืองใหม่อุตสาหกรรม
4นาย อนิวัฒน์ คมขุนทดอุตสาหกรรม
5นาย กุศล อินทร์ทองหลางอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันทพล สันพิมายปวช.
2นาย พิพัฒนชัย ชุมอับภัยปวช.
3นาย คาถาพัน อนุรักษ์ป่าหลวงปวช.
4นาย ศรายุ คลังชำนาญปวส.
5นาย อดิศักดิ์ เดาะขุนทดปวส.
6นาย มานิตย์ ทอนสูงเนินปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ผักไฮโดรโปนิกส์4.0 (Hydroponics 4.0) เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูก มีรสชาติดี ผักมีความสวยงามน่ารับประทาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นุ่มและกรอบ และยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและตนเองเป็นอย่างดี ด้วยระบบการดูแลต้องใช้น้ำเป็นหลัก ทางคณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นระบบควบคุมการให้น้ำผ่านระบบแอพพลิเคชั่นในมือถือ ที่สามารถสั่งเติมน้ำ เติมปุ๋ย สามารถเช็คระดับน้ำที่มีในถังและวัดค่าความชื้นแสดงผลทางมือถือได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถควบคุมระดับน้ำในระบบโดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำ 2.สามารถควบคุมการจ่ายปุ๋ยผ่านแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ 3.สามารถสั่งเปิด-ปิด ปั๊มน้ำที่เป็นปั๊มตัวหลักในการจ่ายน้ำไหลวนของแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ได้ 4.สามารถตรวจเช็คความชื้นสัมพัทธ์ ของระบบภายในแปลงผักเพื่อแสดงบนแอพพลิเคชั่นได้
ใช้ควบคุมการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเทคนิคโนโลยี 14.0 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่น