ระบบแจ้งเตือนรักษาความปลอดภัยของที่พักอาศัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนา และเพื่อหาประสิทธิภาพของ ระบบแจ้งเตือนรักษาความปลอดภัยของที่พักอาศัย โดยมีลำดับขั้นตอนการทำงานคือ ศึกษาข้อมูลและออกแบบแอพพลิเคชั่น ทำการสร้างแบบจำลองประตูที่พักอาศัยเพื่อติดตั้งระบบ และทำการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยประชากรที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพครั้งนี้คือบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน ผลวิจัยจากการหาประสิทธิภาพโดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.19 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพของ ระบบแจ้งเตือนรักษาความปลอดภัยของที่พักอาศัย อยู่ในระดับ มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- สามารถเพิ่มความปลอดภัยของที่พักอาศัยได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สามารถควบคุมการเปิด – ปิด กลอนประตูไฟฟ้าผ่าน Smart phone ได้
- สามารถส่งวีดีโอแจ้งเตือนเข้า Smart phone ได้
- การระบุยืนยันตัวบุคคลที่ได้รับอนุญาตด้วยระบบสแกน RFID Tag
- อุปกรณ์สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้อย่างง่าย และสะดวก
- การพัฒนาใช้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ที่มีราคาถูก จึงทำให้อุปกรณ์มีราคาต้นทุนต่ำ
- สามารถเพิ่มความปลอดภัยของการรักษาความปลอดภัยของที่พักอาศัยได้ดียิ่งขึ้น
- สิ่งประดิษฐ์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัลยาณี รัตนเนนย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว วารี ชื่นบุญเพิ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ขนิษฐา นามวงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย กิตติศักดิ์ นิลดีสระน้อยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว มยุรี พงษ์ศิริจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อภัสรา เติมขุนทดปวช.
2นางสาว กนกวรรณ ลดภูเขียวปวช.
3นางสาว วนิดา สิงห์วงษาปวช.
4นางสาว อนัญญา สุขเขตปวช.
5นางสาว ฐิติภรณ์ ใจดีปวช.
6นางสาว พรสุภา สุภาพรหปวช.