ลองกองลอยแก้ว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ลองกองเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการบริโภค ส่วนใหญ่จะทานในลักษณะผลสด ไม่มีการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ พอถึงฤดูกาลของผลผลิตราคมมักจะตกต่ำ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของลองกองจึงมีแนวคิดที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลองกองโดยทำเป็นผลิภัณฑ์ลองกองลอยแก้วในภาชนะปิดสนิท เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป โดยใช้หลักการแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อนที่อุณภมิน้ำเดือด (100 องศาเซลเซียส) ควบคู่กับการปรับค่าความเป็นกรด - ด่าง ของอาหารให้สามารถที่อุณภูมิ 100 องศาเซลเซียสได้ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีนี้สามารถเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน - 2 ปี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ทานเป็นอาหารหวาน หรือ อาหารว่างได้ตามสะดวก
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง) ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มความหลากหลายของผลิลภัณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ราชิน ธารวาวแววเกษตรกรรม
2นาง เสาวคนธ์ บุญญประภาเกษตรกรรม
3นางสาว จิณณ์พัชญ์ชา ธรรมไชยเกษตรกรรม
4นาง ฉวีวรรณ วิเศษอุดเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรัญญู สั่งสอนปวช.
2นาย พีรวิชญ์ กิวัฒนาปวช.
3นาย บดินทร์ กลมเกลี้ยงปวช.