เมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปัทมา มีครัวคหกรรม
2นางสาว อมรรัตน์ แก้ววรรณรัตน์คหกรรม
3นางสาว นัฐรนันท์ ศรีภิรมย์คหกรรม
4นาง นาธญา สดชื่นคหกรรม
5นาย วิสุทธิ์ วิเศษพานิชคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิภาดา โกมินทร์ปวช.
2นางสาว เพียงรวี ทัพพพันธ์ปวช.
3นาย พีระพงษ์ ปิ่นฝั้นปวช.
4นางสาว จารุวรรณ พินทิสืบปวส.
5นางสาว พินิลรัตน์ กันทิวงค์ปวส.
6นางสาว กันยา แก้วภาปวส.
7นาย หัสวรรษ วงค์กาชัยปวส.
8นางสาว ลักษิกา เจตะบุตรปวส.
9นาย นคร ตาสุวรรณ์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาเมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน จากการศึกษาพบว่าสูตรเมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน สูตรที่ 2 โดยมีวัตถุดิบหลัก คือ แป้งข้าวเจ้าสด แป้งข้าวเจ้าแห้ง เมล็ดกระบก งาขี้ม้อนและวัตถุดิบอื่นๆ ให้คะแนนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ได้คะแนน เท่ากับ 7.7±0.5, 7.5±0.5, 7.5±0.5, 8.1±0.6, 7.8±0.4 และ 8.1±0.6 ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ : เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปใบเมี่ยงเป็นแผ่นแป้งอบแห้งพร้อมน้ำเมี่ยงและเครื่องเมี่ยง
1. เพื่อใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง หรือเป็นของฝาก
2. เพิ่มมูลค่าให้แก่อาหารว่างไทย "เมี่ยงคำ" และส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
3. สามารถนำไปต่อยอดทางด้านธุรกิจได้ในอนาคต
ประโยชน์
1. ทราบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน
2. ทราบแนวทางการผลิตเมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการค้าในด้านอุตสาหกรรมอาหารต่อไป
3. เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค ที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการรับประทานอาหารว่างประเภทเมี่ยง
4. สะดวกในการรับประทาน สามารถเก็บรักษาได้นาน