อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชูศักดิ์ สุดสายอออุตสาหกรรม
2นาย ชูศักดิ์ ศิริชัยคีรีโกศลอุตสาหกรรม
3นาย ถาวร ศิริชัยคีรีโกศลอุตสาหกรรม
4นาย ดุสิต ดวงบัณฑิตย์อุตสาหกรรม
5นาย พงศ์พันธ์ เม่นเอี่ยมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชุติกานต์ พูมเมฆปวส.
2นาย โชคชัย หาญฉิมพลีปวส.
3นาย ธวัชชัย ร้อยกิ่งปวส.
4นาย ภูเบศร์ ชมสระน้อยปวส.
5นาย ศรชัย สอนสระน้อยปวส.
6นางสาว สุชาดา นาบำรุงปวส.
7นางสาว สุพัตรา จันทร์กระจ่างปวส.

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะมีประโยชน์ในการช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลผู้ป่วยและเพิ่มความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของ ผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือผู้ป่วยติดเตียงอาทิเช่นผู้พิการผู้สูงอายุต้องอาศัยผู้ดูแลช่วยยกตัวในการขึ้นลงเตียงหรือเก้าอี้เข็นเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งอาจทำให้ผู้ดูแลประสบกับปัญหาปวดหลังอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้เนื่องจากปัญหาที่พบผู้จัดทำจึงคิดค้นสร้างอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยและช่วยผ่อนแรงในการพลิกตัวลุกนั่งหรือช่วยพยุงตัวผู้ป่วยขึ้นรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่ต่างๆช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้ดูแลผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเองที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยและช่วยผ่อนแรงในการพลิกตัวลุกนั่งหรือช่วยพยุงตัวผู้ป่วยขึ้นรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อทำกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้ดูแลผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเองซึ่งอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
1. สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างสะดวก
2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลผู้ป่วย
3. ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง
4. ช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียง