บ้านอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพงษ์ คุชิตาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ณัฐวุฒิ พุทธวงค์สามัญ
3นาง พรสุภา เพชรชนะอุตสาหกรรม
4นางสาว อัมพร บุญเทพสามัญ
5นางสาว ภัทราภรณ์ วงค์ธำรงค์ทรัพย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัสกร สีหาราชปวช.
2นาย หนุ่ม ลุงอ่อนปวช.
3นาย ดล เชื้อแก้วจินดาปวช.

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุเพื่อพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เซ็นเซอร์ และระบบปฎิบัติการแอปพลิเคชัน ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง และทดสอบประสิทธิ์ภาพของระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้ สาย เซ็นเซอร์ และระบบปฎิบัติการภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่งพัฒนาขึ้นเน้นในด้านการจัดการพลังงาน ที่ใช้งานภายในสถานที่ที่พักอาศัยโดยนำตัวตรวจจับอินฟราเรดมาช่วยในการตรวจจับความเคลื่อนไหว พร้อมกับนำระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบปฎิบัติการแอปพลิเคชัน ช่วยในการควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักอาศัย ซึ่งโดยผู้จัดทำโครงการพบว่าสามามารถช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และสามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิด-ปิดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพักอาศัยซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพและสามารถนำผลท่ีได้ไปวิเคราะห์แนวทางในการแก้นำไปใช้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สถานที่อยู่อาศัยอย่างชาญฉลาด โดยเป็นการนำเทคโนโลยีมา ผสมผสานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในสถานที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1. สามารถประหยัดพลังงาน และทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น
2. สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิด-ปิดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพักอาศัย
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าต้นแบบของสถานที่พักอาศัยสามารถทำงานแบบอัตโนมัติด้วยตัวตรวจจับ
4. สามารถควบคุมการเปิด-ปิดการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยระบบเสียงบนระบบปฏิบัติการได้
5. อุปกรณ์ไฟฟ้าต้นแบบของสถานที่พักอาศัยสามารถทำงานแบบอัตโนมัติโดยใช้แสงอาทิตย์
6. ราวตากผ้า ที่พักอาศัยสามารถทำงานโดยเลื่อนเก็บเข้าร่มเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีฝนตก