ชุดช่วยหายใจสำหรับงานเชื่อม

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องการการปฏิบัติงานเชื่อมตัวผู้ปฏิบัติงานต้องเผชิญกับความร้อน ควัน แก็สจากการเชื่อม ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดให้ตัวผู้ปฏิบัติงานเชื่อมเกิดความสบายและปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม จึงได้จัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ ชุดช่วยใจสำหรับงานเชื่อม นี้ขึ้นเพื่อผู้ปฏิบัติงานเชื่อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องช่วยให้อากาศจากเครื่องต้นกำลังจากทางด้านหลังผู้สวมใส่ ผ่านตัวกรองอากาศไปที่บริเวณใบหน้าช่างเชื่อมขณะทำงานเชื่อม ช่วยในการระบายอากาศบริเวณใต้หน้ากากเชื่อม ช่วยให้การหายใจทำได้สะดวกขึ้นและช่วยระบายอุญหภูมิใต้หน้ากากเชื่อม ประกอบกับชุดช่วยใจสำหรับงานเชื่อมสามารถใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนามและปฏิบัติงานในที่สูงได้อีกด้วย
1. ช่วยในการทำงานเชื่อมในที่อับอากาศ
2. ให้ความสบายต่อระบบการหายใจของช่างเชื่อม
3. ช่วยในการทำงานในที่สูง
4. ช่วยลดความร้อนแต่ผู้ปฏิบัติงานเชื่อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อิทธิพล ฤกษ์โอภาสอุตสาหกรรม
2นาย มงคล ชลกาญจน์อุตสาหกรรม
3นาย ทิชชา วิริยะธรรมอุตสาหกรรม
4นางสาว ณิภกร ศรีเกตุอุตสาหกรรม
5นาย สุธน กิมิพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปราการ นีละไพจิตต์ปวช.
2นาย ณัฐพล มากพยัพปวช.
3นาย ปริญญา รอดเกษมปวช.
4นาย ธนภัทร ทับทิมปวช.
5นางสาว แสงดาว โพธิวังปวช.
6นางสาว สกุลรัตน์ บุญธรรมปวช.