น้ำยาซักผ้าจากใบขี้เหล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อุทุมพร ตรีเหราพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นฤภร ภู่ทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ปทุมมา วังสอนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุกัลยา นาบุตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง นิธิกานต์ จันทร์คำลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธารารักษ์ สีแสดปวส.
2นางสาว ขวัญบังอร เจริญสุขปวส.
3นางสาว จิรารัตน์ สนิทสิงห์ปวส.
4นางสาว อนงค์นาฎ ประทุมเงินปวส.
5นางสาว สุภาวดี สมหงษ์ปวส.
6นางสาว พรธีรา รักขันแสปวส.
7นางสาว ภานุชนาฎ วงษ์ชมภูปวส.
8นางสาว นิภาพร ปลิื้มวงษ์ปวส.
9นางสาว ณัฐพร เที่ยงวันปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง น้ำยาซักผ้าจากใบขี้เหล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำน้ำยาซักผ้าจากใบขี้เหล็ก เพื่อผลิตน้ำยาซักผ้าจากใบขี้เหล็ก เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำยาซักผ้าจากใบขี้เหล็ก และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ส่วนมากให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะน้ำยาซักผ้าจากใบขี้เหล็กสามารถทำความสะอาดผ้าได้จริง ดูจากแบบประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 4.25 อยุู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ทำให้ผ้าขาว สะอาด สดใส
2. ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
3. ถนอมใยผ้า ไม่ทำลายเนื้อผ้า
น้ำยาซักผ้าจากใบขี้เหล็ก เหมาะสำหรับการซักผ้า ทุกประเภท ใช้ได้ทั้งซักมือและซักเครื่อง ผ้าขาว สะอาด สดใส กลิ่นหอม และยังช่วยถนอมใยผ้า ซักสะอาดอย่างอ่อนโยนไม่ทำลายเนื้อผ้า คุ้มค่าต่อการซักผ้าในปริมาณที่มาก ผ้าขาว สะอาด สดใส