อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในการพัฒนา ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และหรือระบบเครือข่าย โดยอาศัยหลักการทำงานของ NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจ็ค ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางเชื่อมต่อกับโมดูลสื่อสารไร้สาย สำหรับรับส่งข้อมูลเตือนภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในบ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน กลุ่ม LINE ของเจ้าของบ้านและกลุ่ม LINE ตำรวจหรือกลุ่ม LINE หมู่บ้าน ที่มาพร้อมกับ WiFi ในตัว ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของบ้าน ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์, คอนโด, หอพัก ในเรื่องการแจ้งเตือนภัยอันตราย เช่น การเคลื่อนไหว,แสง,ควัน,ความชื่น,แก๊ส,การเปิดประตู,การเปิดหน้าต่าง,การเปิดฝากล้องควบคุมทั้งหมดที่มีการใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และหรือระบบเครือข่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และหรือระบบเครือข่ายสามารถแจ้งเตือนภัยจากขโมยขึ้นบ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน กลุ่ม LINE ของเจ้าของบ้าน เสียงสัญญาณเตือน ให้กับผู้ประกอบกิจการธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์, คอนโด, หอพัก ทราบเตือนภัย นอกจากนี้ยังสามารถปิดเปิดไฟภายในบ้าน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet of things (IoT) ในเชิงพาณิชย์ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และด้านซอฟต์แวร์ เช่น การเคลื่อนไหว,แสง,ควัน,ความชื่น,แก๊ส,การเปิดประตู
1 ช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุมการปิดเปิดไฟภายในและภายนอกและเตือนภัยอันตรายต่างๆภายในบ้าน
2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet of Things (IoT)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฤทธิไกร ด้วงชุมพวงอุตสาหกรรม
2นาย บรรพต อุทัยแพนอุตสาหกรรม
3นาย กิตติพงษ์ หายเคราะห์อุตสาหกรรม
4นาย วรุตม์ ปัดถามาอุตสาหกรรม
5นางสาว สุกัญญา ศิริการสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฏิภาณ แย้มศรีปวช.
2นาย กฤตมุข เที่ยงบุญปวส.
3นาย กิตติ ศรีรำพรรณปวส.
4นาย สุทิวัส ประครองสุขปวส.
5นาย ณัฐพงศ์ เรียบกลางปวส.