วิลแชร์กายภาพบำบัด

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

วิลแชร์กายภาพบำบัด จัดทำขึ้นเพื่อสรร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟู ช่วยเหลือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วน ต่างๆ ของร่างกายความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินในการดํารงชีวิต

คุณลักษณะ / ประโยชน์

วิลแชร์กายภาพบำบัด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต แขนขา อ่อนแรง
1. ได้วิลแชร์กายภาพบำบัด กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง
2. ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
3. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตทั่วร่างกาย เพื่อให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแข็งแรง ข้อบริเวณแขน และขาไม่ยึดติด และไม่เกิดพังผืด
4 ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต มีสมรรถนะที่ดีขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อุไรวรรณ คำภูสามัญ
2นาย อดิศักดิ์ พะวงค์อุตสาหกรรม
3นาย วัชระ ไชยษาอุตสาหกรรม
4นาย นันทสอน มัธยมอุตสาหกรรม
5นางสาว พัชราภรณ์ เกษมสุขสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชา สีทับขางปวช.
2นาย คุณากร เรืองชัยปวช.
3นางสาว กำไร อันทะนิลปวช.