พัฒนาเครื่องเขย่าถุงโลหิตด้วยแรงกระตุ้นตัวเอง รุ่นที่ 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. ศิริพงษ์ สายหยุดอุตสาหกรรม
2นาย อรัญ ตาเขียวอุตสาหกรรม
3นางสาว รัตติกาล สุทะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นพรัตน์ สุดธราวงศ์ปวส.
2นาย เอกศาสตร์ ใจเศษปวส.
3นาย ณัฐนนท์ ใจผ่องปวส.

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในการสร้างเครื่องเขย่าถุงโลหิตด้วยแรงกระตุ้นตัวเอง รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องเขย่าถุงโลหิตด้วยแรงกระตุ้นตัวเองและเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องเขย่าถุงโลหิตด้วยแรงกระตุ้นตัวเอง รุ่นที่ 2 ที่สร้างขึ้น สามารถเขย่าถุงเลือด ขนาด 450 CC และสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานรับบริจาคโลหิตได้ดี คือ มีการผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีระหว่างเลือดกับสารกันเลือดแข็ง และได้ปริมาตรของเลือดในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับสารกันเลือดแข็ง ไม่มีเม็ดเลือดแดงแตกจากการเขย่าผสมเลือดเข้ากับสารกันเลือดแข็งช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ผู้รับบริจาคเลือดให้มีเวลาไปดูแลผู้บริจาคโลหิตรายอื่นๆ ประสิทธิภาพของเครื่องเขย่าถุงโลหิต สามารถตอบสนองการเขย่าถุงโลหิตได้ครั้งละ 2 ถุง และสามารถตั้งเวลาในการเขย่าถุงเลือดได้ครั้งละ 2 ถุง ผลการทดลองที่ได้ คือ เลือดและน้ำยากันเลือดแข็งตัวสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดี และเครื่องเขย่าถุงโลหิตด้วยแรงกระตุ้นตัวเอง รุ่นที่ 2 สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง ต่อครั้ง และสามารถชาร์จกับระบบไฟไฟฟ้า 220 โวลท์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นเครื่องที่พัฒนาเป็นรุ่นที่ 2 ในการออกบริจาคโลหิตในสถานที่โรงพยาบาล และหน่วยเคลื่อนที่
2.ใช้ในการรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาล และหน่วยเคลื่อนที่
1.เหมาะแก่การนำไปใช้ในหน่วยรับบริจาคโลหิตในห้องบริจาคเลือด หน่วย โรงพยาบาล และหน่วยเคลื่อนที่