โซ่ล่าโมบาย ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รถเข็นแบบเคลื่อนที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรเดช ศรีสุริยงค์อุตสาหกรรม
2นาย นิรันดร์ ปะวรณาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกราช พุทไธสงปวช.
2นาย พชร ดอกสันเทียะปวช.
3นางสาว วิชุดา เพิ่มพูลปวช.
4นาย ตะวัน ขันทองปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบภัยเเล้งอย่างรุนเเรงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเกษตกรในภาคอีสาน ปีนี้ถือเป็นปีที่เเล้งที่สุดในรอบกว่า 20 ปี เมื่อเเล้งมากความจำเป็นของเกษตกรในการทำการเกษตร ก็คือ น้ำ ซึ่งการที่จะนำน้ำขึ้นมาใช้ในการทำการเกษตรมีวิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การใช้เครื่องยนต์ การใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้เกษตกรต้องเสียค่า ใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง ค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนของเกษตกรมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะผู้จัดทำได้มองเห็นความสำคัญของปัญหาตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นจึงได้จัดทำโครงการ “โซ่ล่าโมบาย ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รถเข็นแบบเคลื่อนที่”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้สูบน้ำทำการเกษตร
2. เคลื่อนย้ายได้ง่าย
3. ใช้พลังงานสะอาดไม่เป็นมลพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. ใช้สูบน้ำทำการเกษตร
2. ลดภาระต้นทุนของเกษตกรน้อยลง
3. ใช้เป็นสื่อกลางในการรณรงค์การใช้พลังงานที่สะอาดไม่เป็นมลพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม