ระบบจัดการไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องเรียนผ่านระบบเครือข่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริชนก พงศ์ชาญวิทย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ชาญชัย หาวงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุพัตรา เร่งประพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ปฐมา จันทร์โชติเสถียรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อุทุมพร สมรุสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ญาณิศา ผันกระโทกปวช.
2นางสาว สุกัญญา แวะสันเทียะปวช.
3นางสาว จินต์จุทา ตั้งกระโทกปวช.
4นางสาว ขวัญกมล บางแก้วปวช.
5นางสาว จุฑาทิพย์ ปรางกระโทกปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องเรียนผ่านระบบเครือข่าย 2. เพื่อแสดงสถานะเปิดปิดหลอดไฟและควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟผ่านอินเทอร์เน็ต 3. เพื่อความสะดวกในการ เปิดและปิดหลอดไฟในห้องเรียนต่างๆ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครูวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ย = 4.64 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49 แสดงว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด และจากการทดสอบการทำงานโดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ พบว่าระบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบจัดการไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องเรียนผ่านระบบเครือข่าย สามารถควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟภายในห้องเรียน ผ่าน Web browser ได้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะ การทำงานของหลอดไฟภายในห้องเรียน ผ่าน Web browser ได้และสามารถช่วยประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้
1. ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟภายในห้องเรียน ผ่าน Web browser ได้
2. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะ การทำงานของหลอดไฟภายในห้องเรียน ผ่าน Web browser ได้
3. เพื่อช่วยประหยัดเวลาและมีความสะดวกสบายมากขึ้น