อุปกรณ์ช่วยถอด-ประกอบชิ้นส่วนแหนบรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรวิช ปันอินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยะวัฒน์ บุญหยาดปวส.
2นาย ณัฐนัย ปทุมวันปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ระบบช่วงล่างของรถยนต์เมื่อมีการใช้งานย่อมมีการชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะระบบดูดซับแรงกระแทก จึงต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง เพื่อให้ระบบดูดซับแรงกระแทกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการถอด-ประกอบชิ้นส่วนแหนบรถยนต์มีความอันตรายอยู่พอสมควรเนื่องจากแผ่นแหนบที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักและดูดซับแรงกระแทก อาจจะหลุดและสร้างอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการทำงานจึงมีความคิดที่จะสร้างอุปกรณ์ช่วยถอด-ประกอบชิ้นส่วนแหนบรถยนต์ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถป้องกันอันตรายขณะถอด-ประกอบชิ้นส่วนแหนบรถยนต์ได้มากกว่าการไม่ใช้อุปกรณ์
2. สามารถถอด-ประกอบชิ้นส่วนแหนบรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาได้มากกว่าการไม่ใช้อุปกรณ์
1. สามารถถอด-ประกอบชิ้นส่วนแหนบรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย
2. การทำงานมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลามากขึ้น