หุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤตพล สุดบอนิจอุตสาหกรรม
2นาย วีระศักดิ์ วงศิริอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไพรัส ไอยะแก้วปวส.
2นางสาว อารยา ชูรัตน์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง หุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธ์ข้าวได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ในการสร้างหุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธ์ข้าวให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การทดลองจึงสรุปได้ดังนี้ หุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ช่วยลดเวลาและประหยัดพันธุ์ข้าว หุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีต้นทุนต่ำ ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ต่อประกอบง่ายสามารถทำได้เอง ลดต้นทุนในการผลิต เมล็ดพันธ์ ปุ๋ย เวลา สามารถใช้งานได้ทั้งนาน้ำและนาแห้ง ช่วยทำให้เกษตกรสะดวกสบายในการหยอดเมล็ดพันธ์ข้าว สามารถไปต่อยอดเพื่อให้เป็นหุ่นยนต์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
3 เพื่อปรับปรุง แก้ไขหุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
1 ได้หุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ช่วยลดเวลาและประหยัดพันธุ์ข้าว
2 ได้หุ่นยนต์หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีต้นทุนต่ำ ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ต่อประกอบง่ายสามารถทำได้เอง
3 เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถไปต่อยอดเพื่อให้เป็นหุ่นยนต์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ