กะลาวิจิตร หัตถศิลป์ลายไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันวัสดุที่เหลือใช้จากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์มีมากขึ้นเรื่อยๆ และวัสดุบางประเภทมีมากในท้องถิ่นสามารถนำมาแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้และนำไปจำหน่าย ซึ่งใช้สอยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว ซึ่งกะลามะพร้าวเป็นสิ่งที่หาง่ายในท้องถิ่น จึงได้คิดนำกะลามะพร้าวมาทำสิ่งประดิษฐ์ ในชื่อ หัตศิลป์งานกะลา ซึ่งสามารถนำมาตกแต่งอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆได้ และเกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น และยังได้นำกะลามะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกะลามะพร้าวให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ที่มีหลายรูปแบบเราจึงสร้างสรรค์ของผลงานจากกะลามะพร้าวในรูปแบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การผลิตงานกะลาวิจิตร หัตถศิลป์ลายไทย ช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์งานแกะสลักกะลา ได้แนวทางในการทำผลิตภัณฑ์จากงานกะลาจำหน่าย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์งานศิลปกรรมของไทย
1. เป็นงานศิลปกรรม ทำจากวัสดุที่หาได้ไม่ยาก
2. มีกรรมวิธีทำที่พื้นๆ โดยการแกะสลักด้วยมือเป็นหลักและใช้เครื่องมือเพียงไม่กี่ชิ้น ขั้นตอนและกรรมวิธีไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3. ได้ผลิตภัณฑ์จากงานกะลา
4. ได้แนวทางในการทำผลิตภัณฑ์จากงานกะลาจำหน่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พัชริดา ตันฮกสามัญ
2นาย ธวัช เกิดศรีสุขอุตสาหกรรม
3นาย ธนาวัฒน์ ใจอารีย์อุตสาหกรรม
4นาย ศุภณัฐ รอดไพบูลย์อุตสาหกรรม
5นางสาว วัชรี ศิริมัญจาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรวุฒิ วัยติวุฒิปวช.
2นาย รณรงค์ เตี้ยมณีปวช.
3นาย ไชยา พณิชยางกูรปวช.
4นาย บัณฑิต เม่งเส็งปวช.
5นาย สุริยะ กุลธนพัฒน์พลปวช.
6นาย สุเทพ แพน้อยปวช.
7นาย ศตวรรษ ยุทธสอาดปวช.
8นาย อนุวัตร จินดาปวช.
9นาย อดุลย์ เชยวุฒิปวส.
10นาย อนุสรณ์ พุฒทองคำปวส.