สืบสานงานศิลป์ ด้วยหัตถศิลป์ธัญพืช

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุระสงค์ที่ตั้งไว้ คือ คณะผู้วิจัยสามารถผลิต ’’ สืบสานงานศิลป์ ด้วยหัตถศิลป์ธัญพืช ’’ จากธัญพืชได้สำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์จากงานฝีมือที่มีคุณภาพ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ ธัญพืชเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเช่น การนำธัญพืชจากธรรมชาติที่มีความหลากหลาย เช่น ข้าวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วแดง เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ’’ สืบสานงานศิลป์ ด้วยหัตถศิลป์ธัญพืช "
2. ได้แนวทางพัฒนาต่อยอดเข้าสู่เชิงพาณิชย์
3. เพื่อศึกษาวิธีและวัสดุอุปกรณ์ในการนำธัญพืชจากธรรมชาติ
1. ได้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ’’ สืบสานงานศิลป์ ด้วยหัตถศิลป์ธัญพืช "
2. ได้แนวทางพัฒนาต่อยอดเข้าสู่เชิงพาณิชย์
3. เพื่อศึกษาวิธีและวัสดุอุปกรณ์ในการนำธัญพืชจากธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ดวงธิดา สุพรรณกิจสามัญ
2นางสาว ปฏิมากร สร้างบุญสามัญ
3นางสาว วนิดาพร อุดมเดชสามัญ
4นางสาว วริสา ภาคการพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปณาลี ผลงามปวช.
2นางสาว สุพัตรา ศิริเจริญธรรมปวช.
3นางสาว ศุภานัน สร้อยสุวรรณปวช.
4นางสาว ปัทมวรรณ โพธิ์เงินปวช.
5นางสาว วิลาวัณย์ ใจกลางปวช.
6นางสาว สโรชา นูมะหันต์ปวช.
7นางสาว วรรณภา สุทธิพงษ์ปวช.
8นาย จิรายุ มะลิวัลย์ปวช.
9นางสาว วันนิสา การะเนตร์ปวช.
10นางสาว ชยานี ยาวิชัยปวช.