หมวกกันน็อคควบคุมระบบสตาร์ทนิรภัยรถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อัมพล วาโยบุตรผู้บริหาร
2นาย กิตตินันท์ บุญนาทีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิภัทร์พล อัครพลประชิตปวช.
2นาย ธีรพล จันทร์เชื้อปวช.

สายมิตรเทคโนโลยี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในปี 2561 ที่ผ่านมา ร้อยละ 79.5 โดยเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดจากการขับขี่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อค ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์หมวกกันน็อคควบคุมระบบสตาร์ทนิรภัยรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งเสริมนโยบายของภาครัฐให้ผู้ขับขี่ถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อค 100% เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์และเป็นระบบนิรภัยป้องกันการลักขโมยรถได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หมวกกันน็อคควบคุมระบบสตาร์ทนิรภัยรถจักรยานยนต์
1. ลดความสูญเสียจากการอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
2. ส่งเสริมนโยบายของภาครัฐให้ผู้ขับขี่รถจักยานยนต์สวมหมวกกันน็อค 100%
3. เป็นระบบนิรภัยป้องกันการลักขโมยรถ