รถโกคาร์ทตัดหญ้า (Mower Go-kart)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและประดิษฐ์รถโกคาร์ทตัดหญ้า แบบนั่งขับ 4 ล้อ ขับเคลื่อนโดยใช้เครื่องจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 125 CC มีเกียร์ถอยหลัง ทำการทดรอบระบบชุดตัดหญ้าด้วยสายพานพูเล่ย์ โดยความเร็วรอบชักตัดต่ำสุดที่ 100 รอบ/นาที และสูงสุดที่ 600 รอบ/นาที ขับเคลื่อนใช้งานได้เหมือนรถยนต์ทั่วไปมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง จากนั้นทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน โดยการทดสอบตัดหญ้าในพื้นที่ขนาด 1 ไร่ เสร็จในเวลา 30 นาที เมื่อเทียบกับเครื่องตัดหญ้าเดินตามและสะพายบ่าที่ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง รถตัดหญ้านี้สามารถทำงานได้เร็วกว่า 6 เท่า ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้ทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจระดับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริง คณะครูอาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา ซึ่งได้ผลคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับ ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

: เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 4 ล้อ ระบบสตาร์ทมือ มีเกียร์ถอยหลังได้ สามารถตัดหญ้าได้หน้ากว้างเท่ากับ 1 เมตร
: ประสิทธิภาพการทำงาน สามารถตัดหญ้าในสนามหญ้าที่มีความราบเรียบโดยมีพื้นที่ขนาด 1 ไร่ เสร็จในเวลา 30 นาที ซึ่งรถตัดหญ้านี้สามารถทำงานได้เร็วกว่าเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นเดินตามกว่า 6 เท่า โดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เหนื่อยและไม่เสียเวลา และยังประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงกว่า ถือว่ามีประสิทธิคุ้มค่ากว่า
1. เหมาะสำหรับใช้ตัดหญ้าในสวนหรือแปลงเกษตรที่มีหญ้ารกยาว เช่น สวนยางพารา สวนพืชไร่ที่มีร่องกว้างเป็นแนวยาวแต่พื้นผิวราบเรียบ เป็นต้น
2. สามรถใช้เป็นรถนั่งขับไปทำงานหรือใช้ประโยชน์ทั่วไปได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสิทธิ์ พิกุลหอมอุตสาหกรรม
2นาย กฤษดา พาระอุตสาหกรรม
3นางสาว กรุณา อึ้งเสถียรพินิจสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พชร ใจตรึกปวช.
2นาย ขจรศักดิ์ คำวงษ์ปวช.
3นางสาว สุธาทิพย์ โสดกปวช.
4นางสาว ศศิโฉม อุณวงศ์ปวช.
5นางสาว อุบลวรรณ ทับแสงปวช.
6นาย จิตรกร สุทโธปวช.
7นาย ภานุศักดิ์ ใจตรงปวช.
8นาย ปวริศน์ ใจทัศน์ปวช.
9นาย การันต์ ปิยะนิยมปวช.
10นาย ศศิฉาย อุณวงศ์ปวช.