ไม้กายภาพคลายเส้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระชาติ สมน้อยอุตสาหกรรม
2นาย โชคชัย มูลกว้างอุตสาหกรรม
3นาย อุทัย คตภูธรอุตสาหกรรม
4นาย สุคต เเจ่มกลางอุตสาหกรรม
5นาย บุรินร์ อ่อนมีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนันท์ บุลีปวส.
2นาย ธนาวุธ ปากอ้อมปวส.
3นางสาว ณัฐณิชา บัวละครปวส.
4นางสาว ภัทรียา นราพลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ไม้กายภาพคลายเส้น 2. เพื่อหาความพึงพอใจของอุปกรณ์ไม้กายภาพคลายเส้น 3.เพื่อสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับไม้กายภาพคลายเส้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจงจากกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ บ้านซับเจริญ ต.แหลมทอง อ.ภักดีชมพล จ.ชัยภูมิ 5 คน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ช่วยอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย
2.ช่วยลดปัญหาการปวดข้อ เข่า หลังต่าง ๆ
3.ช่วยประหยัดเวลในการเดินทางไปนวนที่ร้าน
1.ช่วยอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย
2.ช่วยลดปัญหาการปวดข้อ เข่า หลังต่าง ๆ
3.ช่วยประหยัดเวลในการเดินทางไปนวนที่ร้าน