อุปกรณ์บำบัดกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สราวุธ โภคชัยอุตสาหกรรม
2นาย ชัยนาท วันโสอุตสาหกรรม
3นาย พงษ์วฤทธิ์ ทองเขียนอุตสาหกรรม
4นาย จีรวิทย์ จักนิสสัย-
5นาย สุริยันต์ ปัญหาราชสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุวิทย์ มันทะราชปวส.
2นาย ภานุพงศ์ วีราชัยปวส.
3นางสาว อรพิน อยู่แร่ปวส.
4นางสาว วิภาวดี พุ่มพวงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต โดยผู้ป่วยที่มีความพิการจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร โดยเฉพาะระยะเฉียบพลันที่สามารถลดอัตราการตาย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดภาวะแทรกซ้อน และลดความพิการของผู้ป่วย ส่งผลให้ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับอุปกรณ์บำบัดกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง และปัญหาในการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต แล้วนำมาทำการออกแบบและสร้างอุปกรณ์บำบัดกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง ขึ้นมาให้ผู้ป่วยใช้อุปกรณ์บำบัดกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อแขนด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้
1.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
2.เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในระยะการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถใช้อุปกรณ์ทำกายบริหารด้วยตนเองได้ง่ายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
3.ลดภาระต่อญาติหรือผู้ดูแล