มินิโฟล์คลิฟ

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากและขึ้นที่สูง จำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ในบางครั้งมีแรงงานจำนวนน้อยก่อให้ผู้ยกต้องใช้ทั้งเวลาและกำลังมาก ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขนย้ายสิ่งของ และอาจจะเสียหายแก่สิ่งของที่ขนย้าย ทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ ผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์ รถมินิโฟล์คลิฟ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย่ายสิ่งของจากที่ต่ำขึ้นที่สูงและขนย้ายสิ่งของไปยังที่ต่างๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากขึ้นที่สูง
สามารถขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนัก ไม่เกิน 50 กิโลกรัม
เป็นการทดกำลังโดยระบบโซ่
เป็นอุปกรณ์ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพล ป้อมสาอุตสาหกรรม
2นาย อมรเทพ อ่อนศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฏิภาณ วงษ์สว่างปวช.
2นาย อดิเรก อารีสวัสดิ์ปวช.
3นาย พงษ์เทพ รังกูลปวช.