แคบหมึกกล้วยกรุบกรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิชาวิตา วาสนามสามัญ
2นางสาว ปาริชาต ธนาภรณ์สามัญ
3นางสาว อัญชลี ภิญโญพรสวัสดิ์สามัญ
4นาง กุสุมาทย์ ชูจิตต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย วรายุทธ ต่ายเพ็งคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงษ์ วรรณสุขปวช.
2นางสาว ณัฐกมล วงศ์กลิ่นกรุดปวช.
3นางสาว ดวงกมล เจนวารินทร์ปวช.
4นางสาว กมลวรรณ อุณฤทธิ์ปวช.
5นางสาว วัลยา รักษาพลปวช.
6นาย อายุวัต เฟื่องฟูปวช.
7นางสาว สุจิตรา ไชยลังการปวช.
8นางสาว วรรณณิศา เอี่ยมชูปวช.
9นาย ชัยทัต กันโอภาสปวส.
10นาย ศรันยู วงศ์จันลาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตุประสงค์ เพื่อศึกษาการผลิตแคบหมึกกล้วยกรุบกรอบ เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเกลือไอโอดีน ต่อน้ำ 1 ลิตร ในการเพิ่มรสชาติของแคบหมึกกล้วยกรุบกรอบ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อแคบหมึกกล้วยกรุบกรอบ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 คน ในการออกแบบและการผลิตแคบหมึกกล้วยกรุบกรอบ ความคิดเห็นสอดคล้อง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.87 ในด้านประสิทธิภาพแคบหมึกกล้วยกรุบกรอบ ความคิดเห็นสอดคล้อง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 สูตรที่ 2 เป็นสูตรที่ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.2

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แคบหมึกกล้วยกรุบกรอบ ต่อ 1 ชิ้น จะมีลักษณะกรอบทั่วทั้งชิ้น สีเหลือง รสชาติดี ปรุงรสด้วยเกลือ กลิ่นหอมปลาหมึก
สามารถนำมารับประทานเป็นของขบเคี้ยว เป็นเครื่องเคียงส้มตำ ยำ ข้าวต้ม และคนที่นับถือศาสนาอิสรามก็สามารถบริโภคได้ 1.สามารถทำแคบหมึกกล้วยไว้รับประทานภายในครัวเรือน และทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้
2.ได้เรียนรู้กรรมวิธีการทำแคบหมึกกล้วย
3.สามารถทำจำหน่าย และพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจได้