ทุ่นเตือนและป้องกันภัยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุทกภัยในประเทศ เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากทำให้มีประชาชนเดือนร้อนมาโดยตลอด ซึ่งในเหตุการณ์น้ำท่วมต่างๆ ก็จะมีพื้นที่อันตราย เช่น ถนนขาด สะพานขาด น้ำไหลแรง และมีบริเวณน้ำลึก โดยพื้นที่เหล่านั้นบางครั้งไม่มีอุปกรณ์ในการแจ้งเตือน เพือให้ประชาชนได้ระวังในจุดดังกล่าว อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนได้ ดังนั้นการจัดทำทุ่นเตือนและป้องกันภัยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย และจุดที่ควรระวัง จะทำให้ประชาชนเห็นได้ง่าย และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยทุ่นสามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยค่าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ มากที่สุด (เฉลี่ย 4.55) และค่าคะแนนจากเกษตรกรอยู่ในระดับ มากที่สุด (เฉลี่ย 4.56)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นทุ่นเตือนและป้องกันภัยด้วยพลังงานโซล่าเซลล์จะส่องไฟบอกระยะของขอบถนนในเวลากลางคืนและเวลากลางวันจะชาร์จไฟฟ้าจากแสงดวงอาทิตย์โดยผ่านแผงโซล่าเซลล์และนอกจากเป็นหุ้นในน้ำแล้วก็ยังสามารถปรับมาใช้บนถนนที่ต้องการเตือนภัยและอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยไฟ LED ที่สามารถมองเห็นได้แม้อยู่ไกล
1. ใช้แจ้งเตือนและป้องกันภัยน้ำท่วมและเขตพื้นที่อันตราย ในกรณีเกิดภัยพิบัติ
2.ให้แสงสว่างพื้นที่เกิดภัยพิบัติในเวลากลางคืนด้วยไฟ LED

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ บังวรรณ์อุตสาหกรรม
2นางสาว ศศิธร กาญจนโสภณสามัญ
3นาง วรนุช ยมวันคหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. จีรวัฒน์ หนุนทรัพย์อุตสาหกรรม
5นาย ฐิติกร ไชยวงค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาญชัย เงินรุ่งปวช.
2นาย เจตณ์ณรงค์ ดวงดาวปวช.
3นาย ฐิติวัสส์ สุริยะวงค์ปวช.
4นาย แสงชัย มาลัยผาปวส.
5นาย ประชานาถ ไคร้ยะปวส.
6นาย ภูมิพัฒน์ เมี้ยนเสาปวส.