ผงข้าวโพดไรซ์เบอร์รี่

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นจำเป็นและสำคัญสำหรับทุกคนที่รักสุขภาพ ซึ่งจะเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ซึ่งในข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และลูกเดือย มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายซึ่งล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายทั้งสิ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัย และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพที่หลากหลาย ผงข้าวโพดไรซ์เบอร์รี่ เป็นการนำน้ำข้าวโพดข้าวเหนียว น้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่ และน้ำลุูกเดือย มาร่วมกัน และแปรรูปเป็นเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผง ซึ่งเป็นเครืองดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งช่วยในการบำรุงสายตา บำรุงผิวพรรณ ป้องกันโรคมะเร็ง บำรุงโลหิต ป้องกันโรคหัวใจ
เป็นเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผง เพื่อสุขภาพร่างกาย มีคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพที่หลากหลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รัตนาภรณ์ จันทนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นารีรัตน์ เพียช่อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สุชิน อ้วนอ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วารุณี ทับสวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ประไพ พนมเขตต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรธิตา สาพาปวช.
2นางสาว ณัฐริกา บุญจันดาปวส.
3นางสาว อาทิตยา ชาญศรีปวส.
4นางสาว อัมพร คำปลิวปวส.
5นางสาว เสาวนีย์ ศรีทนต์ปวส.
6นางสาว ชญาณี สิทธิกอนปวส.
7นางสาว สุภาวดี เพชรใสปวส.
8นางสาว ภัคจิรา แกมรัมย์ปวส.
9นางสาว อุษา ทะนินรัมย์ปวส.