เครื่องตรวจสอบความผิดพร่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม
2นาย สุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย วิทยา ปัญญาวงศ์อุตสาหกรรม
4นาย สมยศ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
5นาง รุ่งนภา วาวงค์มูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัชระ ตลับแก้วปวส.
2นาย ธนโชติ ไชยป๋านปวส.
3นาย ชัชวาลย์ ขันคำปวส.
4นาย ธัญญาวุธ จอมภาปวส.
5นาย อภินันท์ ตันกุลปวส.
6นาย วงศพันธ์ เพิ่มพูลปวส.
7นาย ภูวดล ใหญ่วงค์ปวส.
8นาย จักรพงษ์ กันทะไชยปวส.
9นาย ธีระพงศ์ วิชัยปวส.
10นาย จักรภพ คร่องรับปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการสร้าง เครื่องตรวจสอบความผิดพร่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อ ลดปัญหาการเกิดข้อผิดปกติของระบบไฟฟ้า จากการเกิดความผิดปกติของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยอาศัยเซนเซอร์ PZEM 004T เป็นตัววัดพลังงานไฟฟ้าส่งมายังบอร์ด Arduino เพื่อนำค่า พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการตรวจสอบไปคำนวณแล้วส่งการแจ้งเตือนความผิดปกติของระบบไฟฟ้าผ่าน Line Notify ไปยัง Line บนมือถือในปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถแจ้งเตือนความผิดพร่องระบบไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Line Notify
2. สามารถแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. สามารถตรวจจับ กระแสไฟฟ้ารั่ว ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าตก และกระแสไฟฟ้าดับ
4. สามารถตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ( Leakage Current ) แรงดันไฟฟ้าเกิน ( Over Voltage ) และแรงดันไฟฟ้าตก (Under Voltage )
1.แจ้งเตือนการเกิดความผิดปกติ ที่เกิดกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกลได้
2. ประยุกต์ใช้ Line Notify กับอุปกรณ์ได้
3. ความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน