โครงการแอปพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตและผู้ป่วยที่ไม่สามารถพูดได้ V2

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกแก่มนุษย์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย จึงมีแนวคิดที่จะสร้างโครงงานนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแล ด้วยการกดที่หน้าจอสมาร์ทโฟนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถพูดได้ รวมทั้งยังมีการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดูแลผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือ ผ่านทาง SMS อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สร้างแอปพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตและผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกเสียงได้
2. สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตและผู้ป่วยที่พูดไม่ได้
3. สร้างชุดควบคุมผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยระบบแอนดรอยด์
1. ได้แอปพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตและผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกเสียงได้
2. ได้ศึกษาการเขียนโปรแกรมสำหรับสมาร์ทโฟน
3. สามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิชั่นได้
4. สามารถอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อัชราภรณ์ ทองพุ่มอุตสาหกรรม
2นาย ณัฐพงศ์ ม่วงบุญอุตสาหกรรม
3นาย ประสงค์ คุ้มสาอุตสาหกรรม
4นาย พิษณุ เพ็งเลิกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนันท์ ปัญญาอ่องปวช.
2นาย ภัทรพล ม่วงบุญปวช.
3นาย สมชาย แซ่โซ้งปวช.
4นางสาว รติกาล พร้อมแย้มปวช.
5นาย ทัศนะ เชียงแก้วปวส.