เครื่องกายภาพบำบัดส่วนแขนระบบไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติเชษฐ์ โชติภัคพิพัฒน์อุตสาหกรรม
2นางสาว ทิวาพร ไชยวุฒิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นัฏฐพล มาสวนปวส.
2นาย สหัสวรรต ผากาปวส.
3นางสาว จิราพร เกษงามปวส.
4นาย พงศกร ล้วนกล้าปวส.
5Miss อัจฉรา ทองใบปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อาจจะมีอาการแขนขาอ่อนแรง และในผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตอาจเคลื่อนไหวแขนและขาไม่ได้จำเป็นจะต้องมีการทำกายภาพบำบัดอยู่เสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อแข็งแรง โดยในการทำกายภาพบำบัดอาจให้ผู้เชียวชาญเฉพาะทางหรือญาติที่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำกายภาพบำบัดช่วยทำกายภาพบำบัดให้ก็ได้ ซึ่งในบาง ครั้งภาระหน้าที่ประจำวันอาจเบียดบังเวลาในการทำกายภาพบำบัด ทำให้ผู้ป่วยขาดความต่อเนื่องในการทำกายภาพบำบัดได้ เครื่องกายภาพบำบัดส่วนแขนระบบไฟฟ้า เป็นเครื่องที่คิดค้นและออกแบบมาเพื่อช่วยในการทำกายภาพบำบัดแขน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้ทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมีผู้ช่วยค่อยดูแลตลอดเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกายภาพบำบัดส่วนแขนระบบไฟฟ้า เป็นเครื่องที่คิดค้นออกแบบมาเพื่อช่วยในการทำกายภาพแขน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้ทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมีผู้ช่วยค่อยดูแลตลอดเวลา ทำให้ผู้ดูแลสามารถปลีกตัวไปทำธุระอย่างอื่นได้โดยที่ผู้ป่วยยังสามารถทำกายภาพบำบัดได้อย่างต่อเนื่อง
เครื่องกายภาพบำบัดส่วนแขนระบบไฟฟ้า ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็นกำลังงานหลักในการทำงาน ใช้วงจรเพาเวอร์ซับพลายแบบ สวิทซ์ชิ่งแปลงแรงดันเพื่อใช้ขับมอเตอร์ดีซี 24 โวลต์ ขับเคลื่อนกลไก มีหลอดไฟ LED แสดงสถานะ การ เปิด-ปิดเครื่อง มีปุ่มปรับ เร่ง-ลด ระดับความเร็วในการทำงาน สามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้งาน
- เพื่อช่วยในการทำกายภาพบำบัดส่วนแขน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้ทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมีผู้ช่วยค่อยดูแลตลอดเวลา