เครื่องแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยภายในบ้านผ่าน Line Notify

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม
2นาย วิวัฒน์ อินทรมุสิกอุตสาหกรรม
3นาย สมยศ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
4นาย สุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์อุตสาหกรรม
5นาง รุ่งนภา วาวงศ์มูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัชวาลย์ ขันคำปวส.
2นาย ธัญญาวุธ จอมภาปวส.
3นาย อภินันท์ ตันกุลปวส.
4นาย วงศพันธ์ เพิ่มพูลปวส.
5นาย พัชระ ตลับแก้วปวส.
6นาย ธนโชติ ไชยป๋านปวส.
7นาย ภูวดล ใหญ่วงค์ปวส.
8นาย จักรพงษ์ กันทะไชยปวส.
9นาย ก้องกิดากร สิงห์แก้วปวส.
10นาย จักรภพ คร่องรับปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

จากการสื่อสารด้วยระบบเครือข่ายไร้สายไวไฟ เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเราได้ โดยการแจ้งเตือนระยะไกล สามารถรับรู้ได้แม้ตัวเราอยู่นอกบริเวณบ้าน โดยจะใช้เครือข่ายไวไฟในการส่งข้อมูล ซึ่งการทำงานของระบบแจ้งเตือนจะเริ่มต้นด้วยการตรวจจับความเคลื่อนไหว ตรวจจับแก๊ส และตรวจจับควัน โดยบอร์ด Node MCU ESP 8266 จะนำค่าที่ตรวจจับได้ส่งผ่านระบบเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟไปยัง LINE Notify เป็นบริการของทาง LINE โดยเราจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” บนสมาร์ทโฟน เมื่อปริมาณแก๊ส กลุ่มควัน และความเคลื่อนไหวมากกว่าค่าที่กำหนดไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถเตือนภัยภายในบ้านผ่าน Line Notify
2.สามารถแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่
3.สามารถตรวจจับควัน ตรวจจับความเคลื่อนไหว และแก๊สแอลพีจี และวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น
1.แจ้งเตือนการเกิดเพลิงไหม้ภายในบ้าน การเกิดการรั่วไหลของแก๊ส และการตรวจจับการบุกรุกภายในบ้านในระยะไกลได้
2.ประยุกต์ใช้ Line Notify กับอุปกรณ์ได้
3.ความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน