น้ำยาซักผ้าชีวภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รัชนิกร ยอดดีคหกรรม
2นาง สิริพร รอดแสวงคหกรรม
3นาย พิทักษ์ อุปัญญ์สามัญ
4นาง พิไลวรรณ ไทยกล้าสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูเบศ นิ่มคำปวช.
2นาย ชยพล เกษรักษ์ปวช.
3นางสาว ฐิติรัตน์ ฉิมดีปวช.
4นางสาว วชิรญาณ์ หนองรั้งปวช.
5นางสาว ปิยะวดี ศรศรีปวช.
6นางสาว เยาวเนตร สุวรรณวงศ์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่องน้ำยาซักผ้าชีวภาพ จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบของน้ำยาซักผ้าชีวภาพ กับน้ำยาซักผ้าตามท้องตลาด และประสิทธิภาพของการใช้น้ำยาซักผ้าชีวภาพ จาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน ไม่มีอาการแพ้น้ำยาซักผ้าชีวภาพ อีกทั้งน้ำยาซักผ้าชีวภาพ สามารถซักผ้าได้เทียบเท่ากับน้ำยาซักผ้าตามท้องตลาด ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและราคาถูก ซึ่งจะสอดคล้องกับ โครงงานการทำน้ำยาซักผ้าชีวภาพ ที่มีผลการศึกษาว่า น้ำยาซักผ้ามีความเป็นกรดอ่อน ๆ มีค่า PH ประมาณ 8 แล้วทำการทดลองซักผ้า ซึ่งมีความสกปรกเท่า ๆ กัน เติมน้ำเท่ากัน และปริมาณน้ำยาเท่ากัน แล้วทำการขยี้ด้วยแรงที่เท่ากันเป็นเวลา 2 นาที ผลออกมาผ้าที่ซักด้วยน้ำยาซักผ้าชีวภาพ มีความสะอาดกว่าน้ำยาซักผ้าตามท้องตลาด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าน้ำยาซักผ้าชีวภาพ มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับน้ำยาซักผ้าทั่วไปในท้องตลาด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

น้ำยาซักผ้าชีวภาพ หมายถึง การทำน้ำหมักจากพืชมาพัฒนาให้เป็นน้ำยาซักผ้าที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าน้ำยาซักผ้าตามท้องตลาด และมีราคาถูกว่าน้ำยาซักผ้าตามท้องตลาด สามารถทำเองได้ทุกครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว
น้ำยาซักผ้าชีวภาพ มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับน้ำยาซักผ้าตามท้องตลาดไม่ระคายเคือง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีราคาถูก