ขนมข้าวมีโชค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุรีพร คืนดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พัชรินทร์ นามมนตรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุภาพร ถิรบุตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุปราณี บุญสืบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ภูมินทร์ ต้นงามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นัฐริกา โขหานามปวส.
2นาย ไวทะยา พร้อมวงค์ปวส.
3นางสาว เจนจิรา เหล็กกล้าปวส.
4นางสาว วารีรัตน์ ศรีสุระปวส.
5นางสาว พิชญาภา พาพินิจปวส.
6นางสาว มณีเมขลา ปานคำปวส.
7นางสาว จุฑามณี ภุมมาปวส.
8นางสาว พัชราภรณ์ ยืนยิ่งปวส.
9นางสาว สุภาภรณ์ คำแก้วปวส.
10นางสาว ประภัสรา ทันธิมาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมข้าวมีโชค มีแนวคิดจากที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมยกระดับสินค้าเกษตร โดยการแปรรูปอาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร คณะผู้ทำวิจัยจึงได้มีแนวคิดนำ ข้าวเหนียวดำ ข้าวเม่า มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป โดยพัฒนาแปรรูปมาจากแป้งข้าวเหนียวดำ แป้งข้าวเม่า และนำพืชท้องถิ่น ได้แก่ มันเทศ มาแปรรูปเป็นไส้ มีจำหน่าย 2 รสชาติ คือ รสข้าวเหนียวดำไส้มันเทศสีเหลือง และ รสข้าวเม่าไส้มันเทศสีม่วง จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ ขนมข้าวมีโชค พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและรสชาติอร่อย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
เป็นอาหารสำเร็จรูปที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง
ผลิตภัณฑ์ ขนมข้าวมีโชค สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์