แผ่นประคบครามบรรเทาปวด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิราพร ชมภูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาย พงษ์นรินทร์ ไชยนามอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว ฉลองขวัญ งามนาสีสามัญ
4นางสาว ณัฐฌาวีย์ สอนสมนึกสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นณิสา มาตราชปวช.
2นางสาว สุภัสสรา อินธิราชปวช.
3นางสาว สุดารัตน์ นาโควงค์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันจังหวัดสกลนคร นิยมใช้ครามมาแปรรูปเพื่อนำใช้ในชีวิตประจำวัน ในส่วนต่างๆของครามสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้นำต้นครามสมุนไพรพื้นบ้าน มาทำแผ่นประคบครามบรรเทาปวด โดยนำแผ่นประคบไปนึ่งให้ร้อนแล้วนำมาประคบบริเวณที่มีอาการปวด หรือเคร็ดขัดยอก และคุณประโยชน์ที่สำคัญสามารถบรรเทาอาการปวดบริเวณของกล้ามเนื้อภายหลังการคลอดบุตรได้ เนื่องจากแผ่นประคบครามมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของสมุนไพร จึงสามารถช่วยลดอาการปวดได้เป็นอย่างดี และเป็นการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยไว้ให้ลูกหลาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพใกล้เคัยงกับท้องตลาด
2.ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดบุตรได้
3.ได้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพ สามารถลดความเครียด ช่วยให้นอนหลับดี
1.บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดการอักเสบ
2.ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อหลังการคลอดบุตร
3.บรรเทาปวดลดไข้
4.ลดความดันโลหิต