ชุดควบคุม IOT เพื่อชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. พิสิษฐ์ อาจเดชอุตสาหกรรม
2นาย ภัทระ ขันดงแก้วผู้บริหาร
3นางสาว นงคราญ หวานขมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อุษณีย์ ชัยน้อยเจ้าหน้าที่สายบริหาร
5นาย ประดิษฐ์ แดงกลางอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทักษิณ บุญสิทธิ์ปวช.
2นางสาว นิศามณี ข่าทิพย์พาทีปวช.
3นาย ปฏิภาณ รัตนสงครามปวช.
4นาย พลพล สิงห์เสนาปวช.
5นาย พีระพงษ์ มุลมุ้ยปวช.
6นาย ศัสตรา ภูลีปวช.
7นาย กฤติกร ไชยสนามปวช.
8นาย อภิชาต สุวรรณวงค์ปวช.
9นาย ชินวัตร อินทาปวช.
10นาย เกียรติศักดิ์ สุขงามปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพชุดควบคุม IOT เพื่อชุมชน และ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานชุดควบคุม IOT เพื่อชุมชน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชุมชนตำบลโนนข่าและกลุ่มเกษตรกรผู้อินทรีย์ ผลการวิจัยมีดังนี้ ชุดควบคุม IOT เพื่อชุมชน จากการประเมินความพึงพอใจในคุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชุดควบคุม IOT เพื่อชุมชนจากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และหรืออุตสาหกรรมได้ ( = 4.40, S.D. = 0.62)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุม IOT เพื่อชุมชน มีขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 20 ซม. สูง 30 ซม. สามารถอำนวยความสะดวกให้กับชุมชน มีอุปกรณ์ป้องกันภัย ระบบเตือนภัยในชุมชน และสามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบ Internet Of Things (IOT) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน
ชุดควบคุม IOT เพื่อชุมชน มีขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 20 ซม. สูง 30 ซม. สามารถอำนวยความสะดวกให้กับชุมชน มีอุปกรณ์ป้องกันภัย ระบบเตือนภัยในชุมชน และสามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบ Internet Of Things (IOT) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน