เครื่องสูบน้ำระบบสั่งการผ่านระบบ IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกภพ มิรัตนไพรอุตสาหกรรม
2นาย วีรยุทธ สู่เสนอุตสาหกรรม
3นาย ภาณุวัฒน์ สร้อยจักรอุตสาหกรรม
4นาย นิคม เวฬุวนารักษ์อุตสาหกรรม
5นางสาว กานต์สินี เปลี่ยนสีนวลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ประสิทธิศักดิ์ พลเยี่ยมปวช.
2นางสาว อิสริยา มีเงินปวช.
3นาย มินทดา บุตรอำคาปวช.
4นาย ธีระวัฒน์ ขันทองคำปวช.
5นาย ทักษิณ ลี้ตั้งเจริญปวช.
6นาย เนรมิต ยืนยงค์ปวช.
7นางสาว ศุภาพิชญ์ บุญศิริปวช.
8นาย ปิยะวัฒน์ ภาวะนิตย์ปวช.
9นาย อนุชิต กุมารสิทธิ์ปวช.
10นางสาว วิสุดา ทองแร่ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการใช้ระบบินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมากในการคิดค้นระบบและประมวลผลเชื่อมโยงผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต การใช้ควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยควมสะดวกในครัวเรือน ทางด้านต่างๆ เช่น การสังควบคุมการเปิดปิดของปั้มน้ำเป็นต้น และยกระดับคุณภาพสังคม เพื่อเป็นการสร้างและสนับสนุนและยกระดับสังคมให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี ผู้ทำการวิจัยจึงคิดค้นเครื่องสูบน้ำระบบสั่งการผ่านระบบ IOT และเป็นการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่และศึกษาหาประสบการของนักเรียนนักศึกษาอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สั่งการเปิดปิดระบบได้ในระยะไกล
1.เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องสูบน้ำระบบสั่งการผ่านระบบ IOT
2.เพื่อใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการอำนวยควมสะดวกในครัวเรือน ทางด้านต่างๆ
3.เพื่อเกิดการเรียนรู้จากการทำสิ่งประดิษฐ์