น้ำพริกสับปะรดปลาป่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เจนจิรา ด้วงอ้ายคหกรรม
2นางสาว รวินท์นิภา วงษาฟูสามัญ
3นางสาว ส่องศรี มาเยอะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรัญญา อรรถพลภูษิตปวช.
2นางสาว กัลยากร ชาวลี่แสนปวช.
3นาย ก้องภพ เบียแหล่ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำสับปะรดในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็น”น้ำพริกสับปะรดปลาป่น” 2.เพื่อให้มีโอกาสในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 3.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำรายได้เสริมระหว่างเรียนได้ โดยมีกลุ่มผู้ร่วมค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนแผนกอาหารและโภคชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่พักอยู่ใกล้วิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะนำเอาสับปะรดมาผลิตเป็นน้ำพริก ภายใต้ชื่อ น้ำพริกสับปะรดปลาป่น เพื่อให้ผู้คนทั่วไปได้ลิ้มลองรสชาติของน้ำพริกสับปะรดปลาป่นและได้ทราบถึงสรรพคุณและประโยชน์ที่มีอยู่ในน้ำพริก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรดที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการแปรรูปสับปะรด
2 เป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนละชุมชน
3 เป็นการนำสับปะรดที่มีอยู่ในท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่ม
-