ชุดป้องกันเชื้อโรคสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กมลรัตน์ เหล่าหว้านพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง นันทยา ไร่สงวนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ภาสิณี อุทโทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง อัญชนา เพชรรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว รัชตรา โทนหงษาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรรณนิภา ปาวะรีปวช.
2นางสาว ทิติยา ศิริเวินปวช.
3นาย ยนตรกิจ วรรณทองปวช.
4นางสาว ภัทริชา สงนอกปวช.
5นางสาว ปิ่นมณี ซองศิริปวช.
6นางสาว ชิฎาภา อารมณ์สวะปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ชุดป้องกันเชื้อโรคสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (Protective disease patients for peritoneal dialysis) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น 2) เพื่อสร้างชุดป้องกันเชื้อโรคสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 3) เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค ความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดป้องกันเชื้อโรคสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ความคิดเห็นโดยรวมว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.64)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดป้องกันเชื้อโรคผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายขณะทำงานได้ โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการติดเชื้อทางช่องท้อง
มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อในการทำงานและสามารถช่วยให้ผู้ป่วยชีวิตประจำวันได้เทียบเท่ากับคนปกติทั่วไป