พัฒนาเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ ผ่านระบบสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ด้วยปัจจุบันผู้คนที่เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ คนเลี้ยงส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน หรือเดินทางไปต่างจังหวัดโดยให้สัตว์เลี้ยงเฝ่าอยู่ที่บ้าน ซึ่งการให้อาหารสัตว์นั้นต้องเททิ้งไว้ในปริมาณที่เยอะๆ บางครั้งอาหารหกออกนอกภาชนะ อาหารที่ให้ไม่เพียงพอ หรือให้มากจนเกินไป เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เรารัก เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงตัวนี้จึงจำเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงนอกจากใช้ภายในบริเวณบ้าน และยังสามารถใช้ในระดับอุสาหกรรมของการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อำนวยความสะดวกในการให้อาหารสัตว์เลี้ยง
สาารถควบคุมปริมาณของการให้อาหารได้อีก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กาญจนา ทิมภราดรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ฉลอง แก้วชุมพลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ชัยฉลาด ถั่วสกุลอุตสาหกรรม
4นาย สหชาติ การเกตกลางลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวัฒน์ ฝ่อกระโทกปวส.
2นาย ศุภชัย โนนสูงเนินปวส.
3นาย ธนรัตน์ บุญลอยปวส.
4นางสาว สุวิภา บุญสุขปวส.
5นางสาว กมลชนก บุญวัตน์ปวส.
6นาย ฤทธิพงษ์ คมขุนทดปวส.