อุปกรณ์ผ่าขนุนสุก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สันติ กำลังดีอุตสาหกรรม
2นาย สุพัฒ ลีอุดมอุตสาหกรรม
3นาย สมหมาย ศรีสุทธิ์อุตสาหกรรม
4นาย วิสันต์ อาจวิชัยอุตสาหกรรม
5นาย สัญญา งาสระน้อยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อมรเทพ จรรโลงบุตรปวช.
2นาย วีระชัย หมั่นสมบัติปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การจัดทำวิจัยเรื่อง อุปกรณ์ผ่าใส้ขนุนสุก ได้เกิดจากคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงปัญหาการผ่าขนุนโดยการใช้มีดในการผ่าซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือลูกขนุนมียางขณะปอกทำให้ผ่ายาก จึงได้สร้างอุปกรณ์ผ่าใส้ขนุนสุกสำหรับผ่าขนุนสุกโดยสามารถผ่าขนุนสุกได้เร็วและง่ายกว่าการใช้มีดผ่าแบบเดิมและยางขนุนไม่เปื้อนเลอะมือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ผ่าใส้ขนุนสุก สามารถผ่าขนุนสุกได้เร็วและง่ายกว่าการใช้มีดผ่าแบบเดิม
สามารถผ่าขนุนสุกได้เร็วและง่ายกว่าการใช้มีดผ่าแบบเดิมและไม่เปลื้อนยางขนุน