รอยปัก ฮักผู้ไท

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นันทยา ไร่สงวนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย กฤษฎา บุญเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว จรัญญา ศรีสวัสดิ์สามัญ
4นางสาว พรพิมล สีไวอุตสาหกรรม
5นาย ปริญญา ภูทองโปงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อุดมศักดิ์ ใสลำเพาะปวช.
2นาย บุรินทร์ คำจันทร์ปวช.
3นาย เทวินทร์ วิชาสารปวส.
4นางสาว กิตติยา อุ่นขาวปวส.
5นาย ประวัติ วรรณขาวปวส.
6นางสาว พิชย์พิไล วารีขันธ์ปวส.
7นาย กฤษฏา ถวิลการปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

รอยปัก ฮักผู้ไท (Roipuk Hungphuthai ) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลวดลายการปักผ้า นำมาใช้เป็นข้อมูล ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป 2) เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีรูปแบบทันสมัย โดยใช้ลวดลายการปักเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อรอยปัก ฮักผู้ไท การสร้างลวดลายการปักผ้าแบบใหม่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนผู้ไท ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อรอยปัก ฮักผู้ไท ด้านลวดลายการปักผ้า อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่ารอยปัก ฮักผู้ไท เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถจำหน่ายได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รอยปัก ฮักผู้ไท มีลักษณะเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ของสุภาพสตรี มีขนาด 33 นิ้วx 14 นิ้ว x 21 นิ้ว มีน้ำหนัก 300 กรัม ใช้ประดับ ตกแต่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป ให้มีความทันสมัย สวยงาม เหมาะสมกับผู้ที่สวมใส่ให้มีบุคลิกภาพที่ดี
รอยปัก ฮักผู้ไท มีการสร้างสรรค์การปักผ้าพื้นเมือง เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าพื้นเมืองและสามารถจัดจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่น