ปุ๋ยจากหนอนเสือดำ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัญหาหลักในการผลิตพืชในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นข้าว ไม้ผล พืชผักตลอดจนถึงไม้ดอกไม้ประดับคือต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะค่าปุ๋ย หากเกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในการนำวัสดุอินทรีย์ ที่เหลือทิ้งทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเศษพืช ผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร มูลสัตว์ วัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ตลอดจนเศษขยะในครัวเรือนมาผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง เหมาะสม ก็จะสามารถนำไปใช้ได้เร็วกว่าการหมักในรูปแบบเดิม ผู้ประดิษฐ์ได้เลือกใช้หนอนเสือดำหรือหนอนแมลงวันมาเป็นตัวย่อยขยะจำพวกผักผลไม้ เศษอาหาร จนกลายเป็นปุ๋ยใช้กับพืชทดแทนปุ๋ยเคมี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปุ๋ยจากหนอนเสือดำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ปรับปรุงดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพง
ใช้ปรับปรุงดินสำหรับปลูกพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นภา พยัคศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว วิภาวี โพธิ์เกตุเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุวิชาดา คำชมภูปวส.
2นาย รัชชานนท์ ร้อยแก้วปวส.
3นาย ธนทัต สระทองปวส.
4นางสาว พาวินี แซ่เล็กปวส.