ลดกระจก safe ชีวิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณรงค์ศักดิ์ สุยะลังกาอุตสาหกรรม
2นาย จงรักษ์ ตุมศิริอุตสาหกรรม
3นาย เอกวัสส์ พุกสวัสดิ์อุตสาหกรรม
4นาย วันนิวัต พรหมสุวรรณอุตสาหกรรม
5นาย วีระพล ร้องครองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปาหนัน ติ้วทองปวช.
2นาย ธเนศ ถิ่นสาครปวช.
3นาย ภูชิต ธงชัยปวส.
4นาย กฤษณพงศ์ ยุทธนาปวส.
5นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์กิ่งปวส.
6นาย นันทกร เข็มจรูญปวส.
7นาย ชัชวาลย์ โพธิ์แก้วปวส.
8นางสาว อาทิยา วงค์แปลกปวส.
9นางสาว ภาวิณี สิทธิประสาทปวส.
10นาย พัฒนา มีอนันต์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการเสียชีวิตกับรถยนต์เป็นจำนวนมาก ทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ หนึ่งในนั้นเป็นการเสียชีวิตจากการสูดดม ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในห้องโดยสารรถยนต์ ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ โดยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นและสี ทำให้บุคคลที่สูดดมเข้าไปไม่รู้สึกตัว ทำให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ จากสาเหตุดังกล่าว ผู้จัดทำจึงระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อสร้าง โครงการ ลดกระจก Safe ชีวิต เพื่อป้องการมิให้ บุคคลในห้องโดยสารรถยนต์สูดดม ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เข้าไปสู่ร่างกายมากจนเกินไป อันเป็นเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตรวจจับ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ในห้องโดยสารรถยนต์ จากนั้นจะมีการแจ้งเตือน 3 รูปแบบ 1.แสง 2.เสียงเตือน 3.ลดกระจกรถยนต์
1.ช่วยป้องกันการเสียชีวิตต่อบุคคล ในห้องโดยสารรถยนต์
2.แจ้งเตือนอากาศในรถยนต์กรณีที่มี คาร์บอนมอนนอกไซด์ ในห้องโดยสารรถยนต์