ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กรเกศ สิงห์โสภาสามัญ
2นาง ธัญณภัสร์ พลวงษ์สาสามัญ
3นางสาว อชิรญา ตั้งใจสามัญ
4นางสาว ศศิวิมล พนมพรมสามัญ
5นางสาว กานต์ทิตา พึ่งมาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อำพล วิลาลัยปวส.
2นางสาว สูรีตา บือราเฮงปวส.
3นางสาว วรรณวดี มีปัญญาปวส.
4นางสาว บุษยมาศ จ้อยภูเขียวปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ถูกมาใช้โดยตรงมากขึ้นในการถนอมอาหารด้วยการอบและตากแห้งซึ่งเป็นที่นิยมทำ ในครัวเรือนไปจนถึงทำเป็นธุรกิจ ปัญหาที่พบคือมีสิ่งเจือปนในอาหารทั้งฝุ่น แมลงวัน และระยะเวลาที่ใช้ตากแห้ง ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการอบแห้งวัตถุดิบต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบสร้างตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ กลุ่มประชากรตัวอย่างคือบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และร้านค้าประกอบการ โดยทดลองประสิทธิภาพของตู้อบแห้งแสงอาทิตย์และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ หลักการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส่องผ่านแท่งแก้วนำความร้อนกระจายหมุนวนความร้อนภายในตู้อบทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการอบแห้งวัตถุดิบ ประสิทธิภาพของตู้อบแห้งแสงอาทิตย์โดยรับพลังงานแสงอาทิตย์ อุณหภูมิในตู้อบ สะสมความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุดเท่ากับ 71.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายนอกตู้อบสูงสุดเท่ากับ 37 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความร้อนแตกต่างที่อุณหภูมิ 34.50 องศาเซลเซียส
1.ประหยัดเวลาในการอบแห้งวัตถุดิบ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2. เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตลดปัญหาสิ่งเจอปนในวัตถุดิบอบแห้ง
3. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
4. ลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมการอบแห้งได้