พัดลมแบบรีดอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากสภาพอากาศที่มีความรุนแรงมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้อากาศมีความร้อนเพิ่มมากขึ้น มีการใช้พัดลมเพื่อช่วยในการระบายความร้อน เป็นพัดลมแบบใบพัด 3 - 5 ใบ หรือเป็นแบบแนวตั้ง โดยการดึงอากาศจากทางด้านหลังพัดลมผ่านใบพัดอออกทางด้านหน้า ซึ่งอากาศที่ผ่านจะมีอุณหภูมิไม่แตกต่างกันระหว่างด้านหน้าและด้านหลัง แต่จากหลักการของการเคลื่อนที่ของอากาศพบว่าหากทำให้ปริมาตรของอากาศที่เคลื่อนที่มีขนาดเล็กลงด้วยความเร็วคงที่จะทำให้อากาศที่ปลายท่อที่มีขนาดเล็กมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าทางเข้า 3-5 องศา ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำพัดลมแบบรีดอากาศขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นพัดลมใช้ไฟฟ้ากระแสลลับ 220 โวลต์ กำลัง 45 วัตต์ ขนาดของพัดลม(กxยxส) 30 x 30 x50 (ซม) สามารถควบคุมการส่ายของพัดลมได้ มีระบบปรับความเร็วของพัดลมด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สามารถทำให้อากาศด้านหน้าพัดลมมีอุณหภูมิต่ำกว่าอากาศปกติ 2-5 องศา
1.ช่วยลดอุณหภูมิภายในห้อง
2. ทำให้ผู้ใช้มีความรู้สบายเพิ่มมากขึ้น
3. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
4. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพจน์ เครือพานิชอุตสาหกรรม
2นาย นุกูล ชูศรีอุตสาหกรรม
3นาย อานนท์ หรุ่นขำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยวัฒน์ เครือพานิชปวช.
2นาย จิรเวช พึ่งไชยปวช.
3นาย ภัทรดนัย คชรีย์ปวช.