แป้งกล้วยน้ำว้า

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

1. เพื่อการพัฒนาทางด้านอาชีพการแปรรูปทำอาหารที่นำผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูป และขายสินค้าที่นำมาแปรรูปในการผลิต โดยนำกล้วยน้ำว้าดิบมาแปรรูปเป็นแป้ง เป็นการถนอมอาหารและสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์ขนมไทย และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการตลาดการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มรายได้ในชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกล้วยน้ำว้ามาหั่นเป็นชิ้นบางๆ ทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือแหล่งพลังงานอื่น บดให้ละเอียดและร่อนผ่านตะแกรง
2. มีประโยชน์ต่อการย่อยของกระเพาะอาหาร ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย กระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย บรรเทาอาการท้องร่วง กรดไหลย้อน และโรคกระเพาะอาหาร
3. สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีในการประกอบอาหาร
1. ใช้ทดแทนแป้งสาลีในการประกอบอาหาร กรณีแพ้แป้งสาลี
2. เหมาะสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐพัชร์ อัตโตหิพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ธนพล เกตุนิธิโภคินศิลปกรรม
3นางสาว กฤติยาณี พิมพ์โพธิ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมลพรรณ เล็กประเสริฐปวส.
2นางสาว จันทร์ทิพย์ ราชานนท์ปวส.
3นางสาว สุพรรณษา สุขสวัสดิ์ปวส.