ปุ๋ยอินทรีย์จากกระดูกสัตว์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นฤภร ภู่ทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อำภา ก้อมณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เหมวดี จีบแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง อุทุมพร ตรีเหราพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ณัฎฐา เถื่อนโทสารพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธารารักษ์ สีแสดปวส.
2นางสาว จิรารัตน์ สนิทสิงห์ปวส.
3นางสาว นิภาพร ปลิื้มวงษ์ปวส.
4นางสาว ณัฐพร เที่ยงวันปวส.
5นางสาว พรธีรา รักขันแสปวส.
6นางสาว ขวัญบังอร เจริญสุขปวส.
7นางสาว อนงค์นาฎ ประทุมเงินปวส.
8นางสาว สุภาวดี สมหงษ์ปวส.
9นางสาว ภานุชนาฎ วงษ์ชมภูปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์จากกระดูกสัตว์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มประชากร บ้านห้วยซ้อ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น จำนวน 120 คน ผลการวิจัยพบว่าปุ๋ยอินทรีย์จากกระดูกสัตว์มีการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชัดเจน บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม ราคาขายมีความเหมาะสม มีคุณค่าและประโยชน์การนำไปใช้งาน มีความปลอดภัยต่อผู้อุปโภคและผู้บริโภค ปราศจากผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารเคมีอันตราย ผลิตภัณฑ์ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ ดูจากค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคือ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผง ขนาดใส่ซองบรรจุ 150 กรัม นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่นผักต่าง ๆ และกระดูกสัตว์ นำมาผลิตเป็นปุ๋ย เพื่อเป็นตัวช่วยในการบำรุงพืช ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรและกลุ่มประชากรทั่วไป ปุ๋ยอินทรีย์จากกระดูกสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปราศจากสารเคมีอันตราย โดยสามารถใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์จากกระดูกสัตว์ เป็นตัวช่วยในการบำรุงพืช และแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในพืช
ช่วยบำรุงดิน และทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการเกษตร