เครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระชาติ สมน้อยอุตสาหกรรม
2นางสาว ณัฐฐาพร นันทรัตน์สามัญ
3นาย บุรินร์ อ่อนมีอุตสาหกรรม
4นาย ฉัตรมงคล มาตรเมืองอุตสาหกรรม
5นาย สุชาติ สุเพ็งคำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุวัฒน์ อ่อนสุวรรณปวส.
2นาย พีรณัฐ มาอยู่ปวส.
3นาย สุระเชษฐ สุริโยปวส.
4นาย ณัฐนันท์ บุลีปวส.
5นางสาว ณัฐณิชา บัวละครปวส.
6นางสาว ภัทรียา นราพลปวส.
7นาย ธนาวุธ ปากอ้อมปวส.
8นาย พัทธวรรณ จันทมูลตรีปวส.
9นาย ณัฐดนัย ภู่บัวปวส.
10นางสาว ชลดา ผาดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จาการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชียวชาญที่มีต่อเครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดจากหัวข้อการประเมิน 5 รายการ ประเมินผลมีค่า IOC เท่ากับ 0.60 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น สามารถใช้ได้ตามจุดประสงค์ จากการวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจของกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีรายการประเมิน 5 รายการประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น มีความพึงพอใจในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ลดต้นทุนในการซื้อเครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดที่มีราคาสูง
2.เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายสามารถทำเองได้ในครัวเรือนและชุมชน
1.ลดต้นทุนในการซื้อเครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดที่มีราคาสูง
2.เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายสามารถทำเองได้ในครัวเรือนและชุมชน